На сторінці "Бібілотечна скарбниця" можна прочитати електронний варіант журналу "Бібліотечна планета" та знайти іншу корисну інформацію

субота, 12 серпня 2017 р.

Зміни до типових правил користування бібліотеками в Україні
Наказом Міністрерства культури України № 340 від 19.04.2017 р. були внесені зміни до Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05 травня 1999 року № 275, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 липня 1999 року за N 449/3742, та викладені у новій редакції.
Типові правила користування бібліотеками в Україні

1. Ці Типові правила визначають основні засади обслуговування користувачів бібліотек.
2. У цих Типових правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про бібліотеки і бібліотечну справу".
3. Ці Типові правила правила поширюються на бібліотеки державної та комунальної форм власності.
4. Кожна бібліотека відповідно до законодавства, цих Типових правил та з врахуванням характеристики своїх фондів, основних напрямів діяльності, визначених установчими документами, затверджує власні правила користування бібліотекою.
5. Під час запису до бібліотеки користувач повинен бути ознайомлений із правилами користування бібліотекою.
6. Правила користування бібліотекою розміщуються в місцях, доступних користувачам, а також на веб-сайті бібліотеки.
7. Час обслуговування користувачів у бібліотеці повинен становити не менше 40 годин на тиждень та не збігатися повністю з часом роботи основної частини населення відповідного населеного пункту.
8. Для запису до бібліотеки фізичні особи пред'являють документ, що посвідчує особу, та заповнюють реєстраційну картку (формуляр), в якій зазначають прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, освіту, контактний телефон.
Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" також надається письмова згода на обробку персональних даних.
Діти віком до 18 років записуються до бібліотеки за згодою батьків чи інших законних представників.
Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт бібліотеки, здійснюється без використання персональних даних.
9. Бібліотеки здійснюють обробку персональних даних з метою забезпечення врегулювання майнових відносин із користувачами, пов'язаних з бібліотечним обслуговуванням (за потреби), та для складання статистичної звітності.
10. Статистичний облік кількості користувачів здійснюється бібліотеками щороку. До облікових даних вноситься інформація про користувачів, які протягом звітного періоду звернулися до бібліотеки не менше одного разу.
11. Користування документами з бібліотечних фондів здійснюється через абонемент (у тому числі міжбібліотечний абонемент), читальний зал, веб-сайт бібліотеки, бібліотечні пункти, пересувні бібліотеки та інші форми обслуговування.
12. Бібліотека самостійно визначає:
  • документи, користування якими відповідно до законодавства здійснюється виключно в читальному залі;
  • кількість документів, що одночасно можуть бути видані користувачеві;
  • строки користування документами через абонемент.


13. У разі порушення користувачем правил, що діють у бібліотеці, він може бути позбавлений права користування нею.

Про внесення змін до Типових правил користування бібліотеками в Україні : Наказ Міністерства культури України № 340 від 19.04.2017 р. [Електрон. ресурс] // Ліга Закон. Головний правовий портал України. – 2017. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30503.html

четвер, 3 серпня 2017 р.

Хроніка культурного життя Одещини. Інформаційний огляд за матеріалами преси: липень 2017

Хроніка культурного життя Одещини. Інформаційний огляд за матеріалами преси: липень 2017 [Текст] : інформ. огляд за матеріалами преси, Інтернету та неопублік. док. / Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з питань культури і мистецтва та зв’язків з громадськістю ; [підгот. Ж. О. Карпінська ; комп’ют. набір та ред. Ж. О. Карпінська ; коректор О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. Л. Попова]. – Одеса, 2017. –
Вип. 7 (липень 2017). – 8 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.